یک انتخاب تازه برای مطبوعات / گزینه های اصلی چه کسانی هستند؟

درحالی ۲۱۴ نفر برای حضور درانتخابات نماینده مدیران مسئول درهیأت نظارت برمطبوعات ثبت نام کرده اندکه به نظر می‌رسدرقابت میان چند چهره باشد. اتفاق این دوره عدم حضور حسین انتظامی درانتخابات است.