ناله های خاموش زاگرس

فرض كنید یك روز صبح در خبرها می شنوید كه چند چاه نفتی در منطقه ای از كشور آتش گرفته است ،نام چاه نفت كه می آید واكنش در مقایل آتش گرفتن آن جدی خواهد بود اما روزانه در خبرها می بینید كه در گوشه و كنار كشور صدها هكتار از جنگل ها سهوی یا عمدی آتش گرفته است بدون آن كه واكنشی مهمی از سوی مردم و مسئولان در پی داشته باشد .