دادستان آبادان عنوان کرد:

نظافت بازار ماهی فروشان به جای محکومیت در زندان

دادستان عمومی و انقلاب آبادان از صدور رای نظافت بازار ماهی فروشان برای دو متهم به جای صدور رای به حبس در زندان، توسط یکی از قضات آبادانی خبر داد.