پلیس مانع خودکشی کارگر طلبکار شهرداری آبادان شد

یکی از کارگران طلبکار شهرداری آبادان که در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه اش قصد خودکشی داشت با اقدام سریع پلیس و مردم نجات یافت.