مرتضی بانک:

کیش مظهر جهاد اقتصادی است

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: جزیره کیش مظهر تلاش و کوشش و جهاد اقتصادی است.