گزارش خبری؛

استخدام های شهرداری بندرعباس موضوع مداوم نطق اعضای شورای شهر

استخدام های شهرداری بندرعباس برای چهارمین بار متوالی موضوع اصلی نطق های پیش از دستور شورای شهر بندرعباس بود و بخش قابل توجهی از وقت شصت و دومین نشست را به خود اختصاص داد.