استاندار فارس: مجوزهای بی نام سرمایه گذاری در صنایع معدنی صادر شود

استاندار فارس گفت: با توجه به اینکه صدور مجوزهای بی نام سرمایه گذاری در حوزه صنایع معدنی نیز همانند حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی می تواند راهگشا باشد و حضور سرمایه گذار را تسهیل کند، از این رو سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید به این مهم اهتمام ویژه داشته باشد.