شهرداری شیراز مقصر اصلی سیل شیراز مشخص شد/ سهم پادگان‌های خیالی سپاه؛ صفر!

رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر شیراز با استناد به گزارش هیأت کارشناسان مستقل، سهم دستگاه‌های مختلف اجرایی در سیل دروازه قرآن را تشریح و شهرداری شیراز با ۵۴ درصد سهم را مهمترین مقصر سیل عنوان کرد.