خادمیاران رضوی لامرد خون اهدا کردند

لامردـ مسئول کانون خادمیاران رضوی شهرستان لامرد گفت: در قالب طرح نسیم مهر رضوی لامرد، خادمیاران این شهرستان خون خود را اهدا کردند.