دستفروشان را دریابیم

روزنامه سبحان روز شنبه در نوشتاری با عنوان "دستفروشا ن را دریابیم" موضوع مشکلات اقتصادی قشر دستفروش را دستمایه یک تحلیل قرار داد و بر لزوم حمایت بیشتر و توانمند ساختن آنان تاکید کرد.