مدیریت استان فارس در آرامش کم سابقه ای قرار دارد؛

استان فارس با مدیریت افشانی و وفاق گروه های سیاسی رو به مسیر توسعه

در تیرماه ۱۳۹۵ با موافقت رییس جمهور حکم مهندس سید محمد علی افشانی به عنوان استاندار استان استراتژیک و پهناور فارس صادر وبیان شد یک شخصی با سوابق متعدد مدیریتی در کشور و همتراز با مقام وزارت به عنوان استاندار این استان منصوب شده است.