حوادثی که باید پیشگیری شود؛

خطرات شنا در رودخانه‌ها و کانال‌ها/ تفریحی به قیمت جوان‌مرگ شدن

هر چند شنا کردن در رودخانه‌ها و کانال‌های آبیاری ممنوع است ولی باز هم شاهد شنای جوانان و نوجوانان در این اماکن هستیم و حوادث متعددی رخ می‌دهد.