کاهش ۸۰ درصدی تردد به استان بوشهر

استاندار بوشهر گفت: تردد به استان بوشهر 80 درصد کاهش داشته است، اما متاسفانه ترددهای درون استانی همچنان ادامه دارد.