کدخبر : 141211
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۴
فاقددیدگاه
پرینت

آﻏﺎز ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب حله استان بوشهر

جنوب پرس: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اعلام خبر تدوین ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب‌های اﯾﺮان با مشارکت جامعه محلی از آغاز ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب حله استان بوشهرخبر داد.

به گزارش جنوب پرس ، حسین دلشب ظهر امروز در نشست با محیط‌بانان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از طراحی سیستم معیشتی سازگار و پایدار با محیط زیست تالاب‌ها برای جوامع محلی خبرداد و اظهار داشت: با توجه به این که بسیاری از تمدن های اولیه در اطراف تالاب ها شکل گرفته اند اما بشر در طول تمدن خود به نحوی از تالاب ها استفاده کرده است که برخی از این روش ها باعث اختلال در عملکرد تالاب و از میان رفتن تنوع زیستی آن ها شده است.

وی با بیان اینکه تالابﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ، افزود:  ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﻻبﻫﺎ، در ﺳﺎل ۱۳۴۹ در راﻣﺴﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به ثبت ۲۴ ﺗﺎﻻب از اﯾﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ، ادامه داد: از ۴۲ ﻧﻮع ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺎﻻب ﺑﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ.

وی بیان داشت: تالاب ﺣﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎز ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﺮان، ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن آﻏﺎز شد و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ) دﻓﺘﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻃﺮح  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺎﻻب‌های اﯾﺮان( اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ) و  ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

منبع:فارس

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما

اخبار ویژه کهگیلویه و بویراحمد